پرسش و پاسخ های حرکات بدنسازی

فرق حرکات ترکیبی و ایزوله ای (تک مفصل) چیست؟
چند ست و تکرار برای هر حرکت بهتر است؟
مابین ست ها چقدر باید استراحت کرد؟
چگونه عضلات شکم را نمایان کنم؟